Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAADEN VAN SWEETCARE BV

Artikel 1 – Definities

1.1 De in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen, zijn gedefinieerde bepalingen waaraan de volgende betekenis is toegekend, tenzij uit de context anders blijkt:
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van leverancier;
“Bestelling”: het plaatsen van een order door Koper bij of namens Leverancier tot het leveren van Producten of Diensten;
“Diensten”: alle diensten die door of in opdracht van Leverancier worden geleverd aan Koper;
“Sweetcare Producten”: alle producten en diensten die door Leverancier zelf worden verkocht en geleverd;
“Koper”: de (potentiële) wederpartij van Leverancier;
“Leverancier”: Sweetcare B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1446 WJ) Purmerend, aan Volume 50;
“Levering”: de feitelijke aflevering van de Producten als bedoeld in Artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden;
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Leverancier en Koper waaronder begrepen die bedoeld in Artikel 3.2, krachtens welke Koper bij Leverancier Bestellingen plaatst, dan wel een daaruit voortspruitende overeenkomst;

“Producten”: alle Sweetcare Producten, (brancheverwante en branchevreemde) roerende zaken en eventuele actieproducten, die door of in opdracht van Leverancier aan Koper worden geleverd;

1.2 Met de term “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld: per fax, e-mail, Electronic Data Interchange, internet of enig ander gebruikelijk (elektronisch) handelsmedium.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De toepasselijkheid van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier als (potentiële) verkoper van Producten en/of als (potentiële) leverancier van Diensten optreedt.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.4 In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier, al dan niet schriftelijk of mondeling gedaan, zijn vrijblijvend.

3.2 Een overeenkomst tussen Leverancier en Koper komt tot stand doordat Leverancier de Bestelling (mondeling of schriftelijk geplaatst) van Koper schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.3 Indien Leverancier een op elektronische wijze geplaatste Bestelling van Koper niet binnen een redelijke termijn elektronisch bevestigt, zal het ontbreken van een dergelijke bevestiging niet als een afwijzing van de Bestelling worden beschouwd. Het ontbreken van een ontvangstbevestiging geeft Koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.4 Leverancier is bevoegd om een door Koper geplaatste Bestelling, ongeacht of deze elektronisch is geplaatst, binnen veertien (14) dagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk af te wijzen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 – Aflevering en Levertijden

(a) Aflevering van Producten

4.1 Aflevering van Producten geschiedt franco op de overeengekomen plaats van bestemming tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Geringe afwijkingen met betrekking tot de overeengekomen gewichten, de afmetingen en/of samenstellingen (dat wil zeggen tien procent (10%) of minder dan de per Product in de relevante factuur vermelde gewichten, afmetingen en/of samenstellingen) worden door Koper aanvaard.

(b) Levering van Diensten

4.3 Levering van Diensten zal plaatsvinden op het overeengekomen adres. Leverancier zal de Diensten als een zorgvuldig opdrachtnemer leveren. Tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, rust op Leverancier ten aanzien van de Levering van Diensten nimmer een resultaatsverbintenis.

4.4 Indien zulks naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is, is Leverancier gerechtigd om bij de Levering en uitvoering van Diensten gebruik te maken van derden dan wel de Diensten door derden te laten verrichten.

(c) Algemeen

4.5 De door Leverancier opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen.

4.6 Leverancier is bevoegd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.7 De Leverancier kan een Bestelling in back-order houden. Wanneer Leverancier desalniettemin een Bestelling niet kan uitvoeren zal deze dit doorgeven aan Koper.
4.8 Indien en voor zover Leverancier Producten en/of Diensten van een derde levert of laat leveren door een derde, is Koper gehouden aan Leverancier en deze derde(n) medewerking te verlenen teneinde Leverancier in staat te stellen zijn verplichtingen ten opzichte van deze derde(n) na te komen, onder andere door het verlenen van toegang tot de gebouwen van Koper teneinde toe te zien op de naleving van deze verplichtingen.
Artikel 5 – Transport van Producten
5.1 Als Leverancier zorg draagt voor het transport van Producten, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

5.2 Koper is verplicht Leverancier in staat te stellen om de Producten op de plaats van bestemming en op de aangegeven datum en tijd van levering te lossen. Indien Koper niet aan deze verplichting c.q. aan zijn verplichting onder Artikel 5.3 voldoet, is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zal Leverancier de betreffende Producten ten hoogste gedurende een periode van twee (2)

dagen voor Koper (doen) opslaan. Indien Koper de Producten niet binnen deze termijn ophaalt, is Leverancier gerechtigd de gemaakte kosten en gederfde winst aan Koper in rekening te brengen.
5.3 Leverancier, of de derde die namens Leverancier handelt, is bevoegd om Levering te weigeren, indien, de door Koper beschikbaar gestelde losinstallaties/-apparatuur niet voldoen aan de door de bevoegde autoriteit gestelde eisen betreffende temperatuurcontrole, veiligheid, hygiëne en reinheid.
Artikel 6 – Opslag door Koper en retourneren van geleverde Producten
6.1 Koper zal de Producten opslaan en verpakt houden in overeenstemming met de speciale vereisten die ten behoeve van de Producten worden gesteld.

6.2 Producten die door Koper zijn geaccepteerd, mogen uitsluitend worden geretourneerd aan de partij die heeft afgeleverd indien is vastgesteld dat de betreffende Producten niet voldoen aan het bepaalde in Artikel 11.1 en die partij daar tevoren schriftelijk mee heeft ingestemd.

6.3 Ingeval de Overeenkomst tussen Leverancier en Koper is ontbonden of opgezegd, mogen door Leverancier geleverde en door Koper geaccepteerde Producten uitsluitend door Koper worden geretourneerd, indien Leverancier daar van tevoren schriftelijk mee heeft ingestemd. In een dergelijk geval zal Leverancier aan Koper slechts een gedeelte (door Leverancier te bepalen) van de koopprijs van de geretourneerde Producten vergoeden.
6.4 Indien sprake is van het retourneren van Producten anders dan op grond van het bepaalde in Artikelen 6.2 of 6.3, zal Leverancier retourneringen onder andere mogen weigeren indien niet tenminste aan de onderstaande minimumvereisten is voldaan: (a) de Koper binnen veertien (14) dagen na levering het verzoek tot retournering schriftelijk aan de Leverancier heeft gedaan, (b) de houdbaarheidsdatum van de betreffende te retourneren Producten verstrijkt niet eerder dan één (1) jaar na de datum van teruggave, (c) de originele verpakking van de Producten is niet beschadigd, en (d) de Producten kunnen nog steeds aan derden worden verkocht. Het bepaalde sub (b) vervalt indien Koper bewijst dat de Producten bij Levering door Leverancier al niet meer aan deze voorwaarde voldeden.
6.5 De kosten verbonden aan het retourneren van de geleverde Producten zijn voor rekening van Koper, tenzij het terugzending van geleverde Producten betreft waarvan bevestigd is dat deze Producten niet voldoen aan de garantie genoemd in Artikel 11.1, in welk geval de kosten voor rekening van Leverancier zijn.
6.6 De door Leverancier gebruikte emballage (waaronder begrepen rolcontainers, bakken e.d.) zijn en blijven eigendom van Leverancier. Koper is aansprakelijk voor schade en/of verlies van emballage. Het is niet toegestaan de emballage voor andere doeleinden te gebruiken dan ten behoeve van de Producten. Koper is verplicht de emballage bij de eerstvolgende levering, althans zodra terug levering mogelijk is, te retourneren. Leverancier is te allen tijde bevoegd de emballage terug te halen en daartoe de plaatsen waar de emballage zich bevindt te betreden. Indien Koper in strijd handelt met deze bepalingen, is hij verplicht op eerste verzoek de waarde van de emballage aan Leverancier te vergoeden.
Artikel 7 – Prijzen
7.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle prijzen van Producten van Leverancier gebaseerd op levering franco op de overeengekomen plaats van bestemming, derhalve inclusief kosten van vervoer, belastingen, heffingen, verzekeringen en BTW.
7.2 Leverancier is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, belastingen, valutakoersen, heffingen of andere overheidsmaatregelen, die zich na drie (3) maanden of later na het sluiten van de overeenkomst voordoen aan Koper door te berekenen.
7.3 Leverancier mag kosten voor verpakkingsmateriaal aan Koper in rekening brengen, indien deze door Leverancier aan Koper ter beschikking was gesteld. Leverancier is gerechtigd om tevens additionele (transport) kosten in rekening te brengen afhankelijk van de voorwaarden waaronder het transport van de Producten en de Levering daarvan door Leverancier zal plaatsvinden.
7.4 Leverancier is bevoegd de prijsstelling van Producten of Diensten aan te passen.
Artikel 8 – Betalingen
8.1 Betaling door Koper voor geleverde Producten dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
8.2 Betaling door Koper dient uitsluitend te geschieden in Euro, zonder verrekening, korting of opschorting.
8.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van Koper.
8.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Koper, onverminderd de overige rechten van Leverancier en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de contractuele rente van twee (2) procent per maand verschuldigd. Leverancier is in dat geval voorts bevoegd onmiddellijke betaling van alle nog niet betaalde facturen te vorderen, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn, en de nakoming van al haar verplichtingen onder de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
8.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Leverancier redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Koper, komen ten laste van Koper, zulks met een minimum van vijftien procent (15%) van de hoofdsom.
8.6 Betalingen door Koper strekken primair ter voldoening van de in Artikel 8.5 bedoelde kosten alsmede de in Artikel 8.4 verschuldigde rente en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, ongeacht de instructies van Koper ter zake.
8.7 Leverancier is te allen tijde bevoegd om al hetgeen zij te eniger tijd van Koper heeft te vorderen, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met al hetgeen zij aan Koper te eniger tijd verschuldigd mocht zijn. Koper heeft nimmer het recht om vorderingen van Koper die door Leverancier worden betwist te verrekenen met vorderingen van Leverancier op Koper.
Artikel 9 – Zekerheidstelling
9.1 Indien naar het oordeel van Leverancier gegronde reden bestaat om te vrezen dat Koper zijn verplichtingen jegens Leverancier niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Koper verplicht om, op eerste verzoek van Leverancier, terstond, in de door Leverancier gewenste vorm, genoegzame zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen.
9.2 Indien Koper binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een verzoek van Leverancier als bedoeld in Artikel 9.1 of Artikel 10.2 geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 Leverancier behoudt zich de eigendom van de door haar aan Koper geleverde en te leveren Producten voor, totdat Koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.
10.2 Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd Producten te verpanden noch deze op enigerlei andere wijze te bezwaren. Vervreemding aan derden is toegestaan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, onder de voorwaarde dat Koper verplicht is aan Leverancier op diens eerste verzoek onverwijld in pand te geven – tot zekerheid van alle vorderingen die Leverancier van tijd tot tijd op Koper mocht hebben – alle vorderingen die Koper terzake van die vervreemding jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen en/of alle zaken waarvan Koper (mede)eigenaar wordt of is geworden door zaakvorming, of vermenging met de door Leverancier geleverde of te leveren Producten.

10.3 Koper is verplicht om Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen ingeval:
a. derden rechten op de Producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de Producten te doen gelden;
b. (voorlopige) surséance van betaling dan wel een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen;

c. het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard.
10.4 Indien Koper in verzuim is in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, is Leverancier bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de Producten die aan haar toebehoren terug te (doen) halen en/of Koper het gebruik van de geleverde Diensten te ontzeggen. Koper machtigt Leverancier reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Producten zijn opgeslagen. Alle kosten van Leverancier die verband houden met het terughalen van de Producten zijn voor rekening van Koper.
10.5 Ieder risico met betrekking tot de Producten is voor rekening van Koper vanaf het moment van Levering of, wanneer Levering wordt geweigerd door Koper, vanaf het moment van weigering van de Levering tot het moment van terug levering van de Producten aan Leverancier. Koper is verplicht de Producten voor zijn rekening adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s en daarbij Leverancier als medeverzekerde onder de polis aan te merken.
10.6 De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Producten worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van Leverancier, door het recht van het land van bestemming van de Producten, met dien verstande dat (i) het recht van dat land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming van Leverancier biedt dan Nederlands recht en (ii) de Producten daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.
Artikel 11 – Garantie
11.1 Leverancier garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde Producten op het tijdstip van levering geschikt zijn voor een normaal gebruik daarvan en voldoen aan de relevante eisen van elke bevoegde Nederlandse autoriteit.
11.2 Leverancier staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten die het gevolg zijn van het naleven van enige dwingend wettelijke bepaling aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde Producten.
11.3 Koper kan geen aanspraak tegen Leverancier doen gelden op basis van deze garantie, nadat hij (een gedeelte van) de geleverde Producten heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken van derden of andere door Leverancier geleverde producten.
Artikel 12 – Onderzoekplicht
12.1 Koper is gehouden om bij Levering te onderzoeken – of, indien de aan hem verkochte Producten aan een derde zijn geleverd, ervoor te zorgen dat bij Levering wordt onderzocht – of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Indien dit niet het geval is, is Koper gehouden om Leverancier onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien verstande dat de Producten geacht worden vrij van gebreken te zijn en Koper Leverancier niet meer aansprakelijk ter zake kan houden, indien Koper bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na Levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan.
12.2 De desbetreffende Producten dienen ter beschikking van Leverancier te blijven in de staat waarin deze verkeerden op het moment dat Leverancier een schriftelijke kennisgeving zoals bedoeld in Artikel 12.1 ontvangt. Indien een reclame als bedoeld in dit Artikel 12 door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier slechts gehouden om het/de ontbrekende gedeelte of hoeveelheid te leveren, de geleverde Producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs die Koper voor de desbetreffende Producten heeft betaald aan Koper terug te betalen, zulks ter keuze van Koper. Koper is gehouden om de instructies van Leverancier betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen Producten op te volgen.
12.3 Vorderingen van Koper gebaseerd op de stelling dat de door Leverancier afgeleverde Producten niet voldoen aan het bepaalde in Artikel 12.1, verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van Levering.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens het bepaalde in Artikel 11 en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier zelf of haar direct leidinggevenden, is Leverancier, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot het factuurbedrag (exclusief BTW) dat Koper heeft betaald of verschuldigd is voor de Producten of Diensten waardoor de schade werd veroorzaakt. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of (grove) schuld van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten.
13.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten, gemiste besparingen en schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie.
13.3 Indien de schade bedoeld in Artikel 13.1 is verzekerd onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier, is de beperking van aansprakelijkheid van Artikel 13.1 niet van toepassing. In dat geval zal Leverancier slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag dat onder haar (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, zulks met inbegrip van het eigen risico dat Leverancier draagt, zulks met inachtneming van het bepaalde in Artikel 13.2.
13.4 Indien om welke redenen dan ook geen uitkering onder de in Artikel 13.3 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot 10.000,– EUR per geval, zulks tot een maximum van 25.000,– EUR per Koper.
13.5 Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Koper mede ten behoeve van ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
Artikel 14 – Tekortkoming en Overmacht
14.1 Indien Koper op enigerlei wijze jegens Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst(en), en/of ingeval van overlijden van Koper en/of indien zich een omstandigheid als genoemd in Artikel 10.3 sub (a)-(c) voordoet of indien Koper geliquideerd wordt of (een gedeelte van) zijn onderneming staakt, heeft Leverancier het recht om de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen dan wel de (verdere) nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst(en) op te schorten, zulks onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.2 Indien Leverancier op de voet van het bepaalde in Artikel 14.1 de Overeenkomst(en) ontbindt of opzegt, wordt, onverminderd de overige aan Leverancier toekomende rechten, al hetgeen Koper aan Leverancier uit welken hoofde dan ook is verschuldigd, onmiddellijk opeisbaar.
14.3 Indien de behoorlijke nakoming door Leverancier ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Leverancier komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 14.4, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Leverancier het recht de Overeenkomst(en) met Koper te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.4 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Leverancier komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die (i) het gebruik of de verkoop van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of beperken dan wel (ii) het afnemen van de geleverde of nog te leveren Diensten verhinderen of beperken; werkstaking; werkliedenuitsluiting; tekort aan arbeidskrachten; tekort aan grond- en hulpstoffen voor de Producten; transportproblemen; in-, uit- en/of doorvoerverbod; niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier of door haar ingeschakelde transportondernemingen; storingen in het productieproces van de Producten; natuur- en/of kernrampen; oorlog en/of oorlogsdreiging, (daden van) terrorisme en terrorismedreiging en andere omstandigheden die niet voor rekening van Leverancier komen.
14.5 Leverancier zal Koper zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van een overmachtsituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de leveringen kan continueren. Leverancier zal nimmer gehouden zijn om additionele producten van derden te betrekken om eventuele tekorten te dekken. Indien de nog beschikbare Producten onvoldoende zijn om alle afnemers volledig te beleveren, heeft Leverancier het recht om de Producten tussen haar afnemers te verdelen op een wijze als door Leverancier in redelijkheid te bepalen.
Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Koper erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow, inclusief maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, octrooien, auteursrechten, domeinnamen, e-mailadressen, alfanumerieke telefoonnummers, formules en recepten die worden gebruikt in verband met of zijn belichaamd in de Sweetcare Producten met inbegrip van de marketing en verkoop daarvan, uitsluitend eigendom van Leverancier zijn en blijven, tenzij anders is overeengekomen.
15.2 Koper mag geen gebruik maken van de merken, handelsnamen en andere onderscheidingstekens zoals bedoeld in Artikel 15.1 teneinde de Producten te wederverkopen.
15.3 Het is Koper verboden zijn eigen handelsnamen of merken op de verpakking van de Producten aan te brengen. Dit geldt niet voor de naamsvermelding op gebruikelijke prijsstickers van een bescheiden formaat.
15.4 Koper mag de Producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren in de originele, onbeschadigde, ongeopende verpakking, waarop geen wijzigingen of toevoegingen mogen zijn aangebracht. Anders dan na goedkeuring van Leverancier, is het Koper niet toegestaan niet van Leverancier afgenomen bijsluiters en dergelijke mee te leveren, dan wel de van Leverancier afgenomen bijsluiters te wijzigen.
15.5 In geval van overtreding door Koper van één van de in Artikelen 15.2, 15.3 en/of 15.4 neergelegde verboden en/of niet-nakoming door Koper van één van de in Artikelen 15.1, 15.2 en/of 15.5 opgenomen verplichtingen, zal Koper onmiddellijk, zonder dat enige verdere handeling of formaliteit is vereist, ten gunste van Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van een bedrag van (in Euro) gelijk aan drie (3) maal de jaarlijkse omzet (in Euro) die Koper met betrekking tot de betreffende Producten heeft gerealiseerd voor iedere inbreuk en een bedrag (in Euro) gelijk aan tien procent (10%) van het voornoemde bedrag voor iedere dag dat een dergelijke inbreuk voortduurt, zulks zonder dat Leverancier enig verlies of schade behoeft te bewijzen. Daarnaast behoudt Leverancier het recht om volledige schadevergoeding en tevens winstafdracht te vorderen als daarvoor gronden zijn en het recht van Leverancier om een verbod in rechte of nakoming te eisen ingevolge Artikel 15.

15.6 Koper zal Leverancier onmiddellijk informeren over aanspraken van derden betreffende een beweerdelijke inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van onrechtmatig handelen,

als gevolg van het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten en/of de knowhow zoals genoemd in Artikel 15.1. Koper zal Leverancier van al het beschikbare bewijs voorzien en zal alle redelijkerwijs van hem te verlangen assistentie verlenen ter afwering van dergelijke aanspraken. Leverancier is echter gerechtigd om voor eigen risico zijn advocaat te kiezen die de leiding in de verdediging zal hebben. Koper is gerechtigd om zich voor eigen rekening te laten vertegenwoordigen door een eigen advocaat. Zonder toestemming van Leverancier is het Koper niet toegestaan een schikking te treffen met derden in geschillen betreffende intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow terzake de Sweetcare Producten, inclusief de marketing en verkoop daarvan.
15.7 De aansprakelijkheid van Leverancier in een geval zoals bedoeld in Artikel 15.6 is beperkt tot vervanging van (een gedeelte van) de desbetreffende Producten of tot terugbetaling van de prijs die Koper voor de betreffende Diensten en/of Producten heeft betaald, zulks ter keuze van Leverancier.
Artikel 16 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag en behoudens ingeval Leverancier een keuze voor een ander recht dan Nederlands recht heeft gemaakt overeenkomstig Artikel 10.6.
16.2 De bevoegde rechter te Zaandam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Leverancier en Koper voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 17 – Conversie
17.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. Leverancier en Koper komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.
Artikel 18 – Depot

18.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam te Amsterdam onder nummer 33263157